فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:44:59 +0330fa دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار در شرق فرات، اقدام عملی کند http://www.faratab.com/news/10810/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 23:40:02 +0330 دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار در شرق فرات، اقدام عملی کند
بیانیه ی سیداحسن علوی نماینده ی مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه

]]>