فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:20:03 +0330fa رویای لیبرال و کابوس محافظه‌کارانه http://www.faratab.com/news/10808/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 14 Oct 19 13:51:27 +0330 رویای لیبرال و کابوس محافظه‌کارانه
سیاست دولت دونالد ترامپ مبنی بر کاهش حضور نظامی آمریکا در جهان متحدان این کشور را با مصائب بزرگی رو به‌رو کرده است.

]]>