فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jan 22 05:25:56 +0330fa ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده http://www.faratab.com/news/10806/%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:10:01 +0330 ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده
تا پایان خردادماه امسال در خواست دریافت حدود ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

]]>