فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 11:37:59 +0430fa کاهش قیمت ناچیز لوازم خانگی http://www.faratab.com/news/10803/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Tue, 15 Oct 19 13:20:02 +0330 کاهش قیمت ناچیز لوازم خانگی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از کاهش قیمت کمتر از یک درصدی در برخی از انواع لوازم خانگی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن است.

]]>