فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:01:34 +0330fa برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟ http://www.faratab.com/news/10790/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9F Sun, 13 Oct 19 00:50:02 +0330 برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟
در شرایطی که منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود است، این بنگاه‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند، اما باید انضباط و شفافیت مالی را رعایت کنند.

]]>