فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 23:01:26 +0330fa در الگوی جهانی بیماری زجر تنفسی مشارکت داریم http://www.faratab.com/news/10787/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 12 Oct 19 23:00:02 +0330 در الگوی جهانی بیماری زجر تنفسی مشارکت داریم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در حوزه بیماری‌های ریه، گفت: ایران به دلیل غنای علمی بالایی که در زمینه بیماری‌های ریوی دارد، جزو ۵۰ کشوری است که در الگوی جهانی بیماری زجر تنفسی مشارکت کرده است.

]]>