فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 09:44:06 +0330fa چشم انداز تحولات شمال سوریه در پرتو حمله ترکیه! http://www.faratab.com/news/10762/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 12 Oct 19 04:00:01 +0330 چشم انداز تحولات شمال سوریه در پرتو حمله ترکیه!

]]>
صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ http://www.faratab.com/news/10773/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 12 Oct 19 00:57:07 +0330 صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ

]]>