فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:47:16 +0330fa بررسی روش انجام و سقف ترانکش های بانکی http://www.faratab.com/news/10737/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Thu, 10 Oct 19 05:40:02 +0330 بررسی روش انجام و سقف ترانکش های بانکی
امروزه روش‌های مختلفی برای انتقال و دریافت وجه و همچنین خرید اینترنتی وجود دارد. برای مثال می‌توان از حواله سحاب (کارت به کارت) یا حواله پایا برای انتقال وجه نام برد. هر یک از این تراکنش‌های بانکی، روش انجام و محدودیت خاص خود را دارد. در این نوشته سعی دار

]]>