فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:09:51 +0330fa به زودی آغاز اجرای طرح ملی حذف قبوض کاغذی گاز در استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/10724/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 09 Oct 19 19:20:02 +0330 به زودی آغاز اجرای طرح ملی حذف قبوض کاغذی گاز در استان کرمانشاه
زین پس قبوض کاغذی گاز استان جایش را به ارسال پیامک مخابراتی خواهد داد

]]>