فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:47:27 +0330fa از امروز فقط 20 لیتر بنزین با کارت جایگاهها می توان دریافت کرد http://www.faratab.com/news/10706/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B7-20-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 08 Oct 19 19:20:02 +0330 از امروز فقط 20 لیتر بنزین با کارت جایگاهها می توان دریافت کرد
سوختگیری با کارت جایگاهداران که تا پیش از این ۳۰ لیتر در نظر گرفته شده بود، از بامداد امروز (سه‌شنبه) به میزان ۱۰ لیتر کاهش پیدا کرد.

]]>