فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:27:02 +0330fa آسیای مرکزی و روندهای بین المللی سیاست http://www.faratab.com/news/7473/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 04 Mar 18 17:50:02 +0330 آسیای مرکزی و روندهای بین المللی سیاست

]]>
ناآرامی در آسیای مرکزی هدف ناتو و عربستان http://www.faratab.com/news/3038/%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 21 Jul 16 17:25:03 +0430 ناآرامی در آسیای مرکزی هدف ناتو و عربستان
شادی شبدال اف رهبر حذب کمونیست تاجیکستان از تلاش ناتو و عربستان در ناآرامی در آسیای مرکزی خبر داد.

]]>
پتانسیل آسیای مرکزی و قفقاز برای تبدیل به سوریه ایی دیگر http://www.faratab.com/news/3009/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Wed, 20 Jul 16 06:35:02 +0430 پتانسیل آسیای مرکزی و قفقاز برای تبدیل به سوریه ایی دیگر
وزیر دفاع روسیه از خطر تکرار اتفاقات سوریه در آسیای مرکزی و قفقاز خبر داد.

]]>
روابط تاجیکستان و عربستان در سایه گسترش افراط گرایی http://www.faratab.com/news/2731/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 10 Jul 16 10:00:02 +0430 روابط تاجیکستان و عربستان در سایه گسترش افراط گرایی
در گفتگو سایت ایراس با دکتر موسوی ، اهمیت تاجیکستان و عوامل موثر در چگونگی روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده که در این میان به گسترش افراط گرایی در تاجیکستان اشاره می شود که به عنوان پاشنه آشیل روابط تاجیکستان و عربستان مطدح می شود.

]]>
بحران آب در آسیای مرکزی http://www.faratab.com/news/1692/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Tue, 10 May 16 15:31:25 +0430 بحران آب در آسیای مرکزی
بانک جهانی درباره پیامدهای ناگوار گرم شدن هوا برای کشورهای آسیای مرکزی هشدار داد.

]]>
تهران میزبان همایش تجاری ایران -قزاقستان http://www.faratab.com/news/183/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 13 Feb 16 12:24:00 +0330 تهران میزبان همایش تجاری ایران -قزاقستان
به گزارش کازینفرم همایش تجاری قزاقستان و ایران سازماندهی شده توسط هلدینگ ملی «بایترک» با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و سفارت قزاقستان در ایران در تاریخ 7 فوریه 2016 در تهران برگزار خواهد شد.

]]>