فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 11:40:13 +0330fa دلار از صحنه مبادلات مالی با ترکیه و روسیه حذف شد http://www.faratab.com/news/10491/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF Thu, 26 Sep 19 08:20:01 +0330 دلار از صحنه مبادلات مالی با ترکیه و روسیه حذف شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون همه مبادلات مالی ما با روسیه از طریق پول ملی دو کشور است، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادلات با ترکیه نیز با پول ملی انجام می‌شود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام است.

]]>