فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 12:31:00 +0330fa بانک پارسیان به اپلیکیشن صاپ پیوست http://www.faratab.com/news/10490/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Sep 19 07:50:01 +0330 بانک پارسیان به اپلیکیشن صاپ پیوست
همزمان با افزوده شدن بانک «پارسیان» به لیست بانک‌های متصل به اپلیکیشن «صاپ»، امکان استفاده از خدمات اپلیکیشن «صاپ» بانک صادرات ایران برای مشتریان و کاربران ۱۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری بزرگ کشور فراهم شد.

]]>