فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 21:43:22 +0330fa شاهرخ بیانی: رفتار استراماچونی مثل مرحوم پورحیدری است http://www.faratab.com/news/11086/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Nov 19 11:50:01 +0330 شاهرخ بیانی: رفتار استراماچونی مثل مرحوم پورحیدری است
بیانی می گوید مشکلات مالی استقلال هرچه زودتر باید برطرف شود.

]]>
صمد مرفاوی: استراماچونی به مهره‌های بیشتری نیاز دارد http://www.faratab.com/news/10991/%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 29 Oct 19 11:50:01 +0330 صمد مرفاوی: استراماچونی به مهره‌های بیشتری نیاز دارد
پیشکسوت استقلال اعتقاد دارد که تیم استراماچونی نیاز به تقویت و حمایت دارد.

]]>
باشگاه استقلال به راننده‌ی اتوبوس خود خسارات پرداخت می‌کند http://www.faratab.com/news/10304/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 16 Sep 19 14:30:02 +0430 باشگاه استقلال به راننده‌ی اتوبوس خود خسارات پرداخت می‌کند
تمرین آبی ها از چهارشنبه استارت می خورد.

]]>