فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 17:08:50 +0330fa پوکر تاریخی گوچی + ویدیو http://www.faratab.com/news/10294/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%86%DB%8C-%2B-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88- Sun, 15 Sep 19 18:51:45 +0430 پوکر تاریخی گوچی + ویدیو
رضا قوچان نژاد در عرض 34 دقیقه، تاریخ‌سازی کرد.

]]>