فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 05:44:06 +0330fa همه‌ی مردان نورسلطان http://www.faratab.com/news/10355/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86- Thu, 19 Sep 19 12:20:02 +0430 همه‌ی مردان نورسلطان
در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ شاهد ظهور چهره‌های جدید در کشتی جهان بودیم.

]]>
جمشید خیرآبادی، مربی کردستانی، مدیرفنی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان شد http://www.faratab.com/news/10281/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sun, 15 Sep 19 17:40:01 +0430 جمشید خیرآبادی، مربی کردستانی، مدیرفنی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان شد
با حکم تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان، مدیرهای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان منصوب شدند.

]]>