فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 21:05:27 +0330fa هادی چوپان تاریخ‌سازی کرد + ویدیوی مسابقه http://www.faratab.com/news/10280/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%2B-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87 Sun, 15 Sep 19 17:10:01 +0430 هادی چوپان تاریخ‌سازی کرد + ویدیوی مسابقه
هادی چوپان برای اولین بار در تاریخ پرورش اندام ایران موفق شد افتخار آفرینی کند و در مسابقات مستر المپیا به مدال دست یابد.

]]>