فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 04:45:49 +0330fa دانشگاه آزاد لرستان قهرمان مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های بانوان http://www.faratab.com/news/10275/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86- Sun, 15 Sep 19 14:00:01 +0430 دانشگاه آزاد لرستان قهرمان مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های بانوان
در پایان مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در بخش بانوان، تیم دانشگاه آزاد اسلامی لرستان به مقام قهرمانی رسید.

]]>