فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:44:48 +0330fa تشخیص حمله قلبی با دستگاه حسگر ایرانی http://www.faratab.com/news/10200/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C--%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 12 Sep 19 11:30:01 +0430 تشخیص حمله قلبی  با دستگاه حسگر ایرانی
محققان ایرانی نمونه اولیه دستگاه تشخیص و حسگر سریع حمله قلبی با عنوان "آزمایشگاه روی تراشه"ساختند که به تشخیص سکته قلبی در ساعات طلایی بعد از سکته کمک می‌کند.

]]>