فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 11:13:20 +0330fa دیدن دنیا به رنگ خاکستری http://www.faratab.com/news/10198/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C Thu, 12 Sep 19 10:30:01 +0430 دیدن دنیا به رنگ خاکستری
مدیر اداره پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت علل بروز و روش‌های تشخیص «بدرنگ بینی» را توضیح داد.

]]>