فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 23:24:58 +0330fa ۱۰۰۰ شعبه از بانک سپه کم می‌شود http://www.faratab.com/news/10186/%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 11 Sep 19 19:40:01 +0430 ۱۰۰۰ شعبه از بانک سپه کم می‌شود
بانک‌هایی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند باید تا پایان سال ۱۰ درصد از شعب خود را کم کنند و بانک سپه نیز کاهش ۱۰۰۰ شعبه را در طی سه سال در برنامه دارد.

]]>