فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:14:33 +0330fa در استفاده از وای فای رایگان احتیاط کنید http://www.faratab.com/news/10181/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 11 Sep 19 17:00:01 +0430 در استفاده از وای فای رایگان احتیاط کنید
اگرچه اینترنت رایگان به صورت وای‌فای امروزه در مکان‌های عمومی بسیاری یافت می‌شود و مورد استفاده بسیاری از کاربران هم قرار می‌گیرد، اما با توجه به ضریب امنیت بسیار پایین و ریسک‌های متعددی که این وای‌فای‌ها دارند، باید در در استفاده از آن‌ها احتیاط کرد.

]]>