فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 00:03:48 +0330fa سرنوشت پنج کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات جهانی چه خواهد بود؟ http://www.faratab.com/news/10159/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 10 Sep 19 13:40:01 +0430 سرنوشت پنج کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات جهانی چه خواهد بود؟
کم‌تر از یک هفته به شروع مسابقات جهانی کشتی مانده است و انتشار اسامی کشتی‌گیران اسرائیلی حاضر در این رقابت‌ها، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در این بین هنوز تکلیف شانس‌های کسب مدال ایران برای شرکت در این رقابت‌ها روشن نیست.

]]>