فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 11:57:06 +0330fa سرنوشت پنج کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات جهانی چه خواهد بود؟ http://www.faratab.com/news/10159/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 10 Sep 19 13:40:01 +0430 سرنوشت پنج کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات جهانی چه خواهد بود؟
کم‌تر از یک هفته به شروع مسابقات جهانی کشتی مانده است و انتشار اسامی کشتی‌گیران اسرائیلی حاضر در این رقابت‌ها، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در این بین هنوز تکلیف شانس‌های کسب مدال ایران برای شرکت در این رقابت‌ها روشن نیست.

]]>
برنامه کامل رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک – قزاقستان http://www.faratab.com/news/10155/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%E2%80%93-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 10 Sep 19 13:10:01 +0430 برنامه کامل رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک – قزاقستان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود و 108 کشتی گیر (آزاد، فرنگی و زنان) در 6 وزن المپیکی، سهمیه حضور در المپیک 2020 توکیو را بدست می آورند. برنامه ک

]]>