فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:47:05 +0330fa «شیرین شمامه» ماندگارترین و تاثیرگذار ترین نوحه کُردی http://www.faratab.com/news/10149/%C2%AB%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%BB-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 09 Sep 19 16:49:49 +0430 «شیرین شمامه» ماندگارترین و تاثیرگذار ترین نوحه کُردی
شیرین شمامه» ماندگارترین و تاثیرگذار ترین نوحه کُردی است .این نوحه که از گذشته های دور درعزاداری محرم وجود داشته است، همیشه مورد توجه خاص نوحه ‌خوانان بوده و با استقبال ویژه مخاطبان عزادار مواجه شده و همچنان در ادبیات سوگواری محرم جایگاه ویژه خود را حفظ ک

]]>