فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 18:08:04 +0330fa زائران اربعین از حالا ارز مورد نیاز را تهیه کنند http://www.faratab.com/news/10146/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 09 Sep 19 17:30:02 +0430 زائران اربعین از حالا ارز مورد نیاز را تهیه کنند
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که برنامه ساماندهی نیازهای ارزی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بدون توجه به برنامه «اعتبار متصل به نفت اروپا» تنظیم شده است

]]>