فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 11:20:20 +0330fa چهارمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی http://www.faratab.com/news/10121/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C- Sun, 08 Sep 19 12:10:01 +0430 چهارمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی
چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی ، وزارتخانه ها و تشکل های فعال در حوزه سلامت در عرصه های ملی و بین المللی در شهر تهران برگزار می گردد .

]]>