فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 06:38:10 +0330fa تخریب کتیبه تازه کشف شده باستانی در ثلاث باباجانی! http://www.faratab.com/news/10110/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Sat, 07 Sep 19 15:16:02 +0430 تخریب کتیبه تازه کشف شده باستانی در ثلاث باباجانی!
مجسمه‌های دوگانه هم عصر دوره آنوبانی و با قدمتی حدود 3 تا 4 هزار سال در مرز مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق در منطقه ثلاث باباجانی قرار داشته‌اند، این دو مجسمه یکی از آنها در زمان وقوع زلزله آسیب جدی دیده است و دیگری طی همین چند هفته قبل

]]>