فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 05:54:51 +0330fa هیات مدیره و تابلوی بانک های ادغامی تا پایان سال تغییر می کند http://www.faratab.com/news/10105/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Sat, 07 Sep 19 16:40:01 +0430 هیات مدیره و تابلوی بانک های ادغامی تا  پایان سال تغییر می کند
مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانک‌های ادغامی خبر داد و گفت: تا پایان سال تابلو همه بانک‌های ادغامی تغییر می‌کند و تابلوی بانک سپه برای این بانک‌ها نصب خواهد شد.

]]>