فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:16:49 +0330fa قبوض کاغذی گاز تا آذر ماه جمع می شود http://www.faratab.com/news/10102/%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 07 Sep 19 15:40:01 +0430 قبوض کاغذی گاز تا آذر ماه جمع می شود
حذف قبوض کاغذی گاز نیز همچون آب و برق و تلفن در دستور کار دولت قرار گرفته و همانطور که مسوولان اعلام کرده‌اند این طرح نهایتا تا ابتدای آذرماه وارد فاز اجرایی می‌شود و لازم است مشترکان نسبت به تکمیل پرونده اشتراک خود اقدام کنند.

]]>