فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 27 Oct 20 23:47:03 +0330fa عدم استقبال گوجه کاران کردستانی از فروش توافقی محصولات http://www.faratab.com/news/10069/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA Fri, 06 Sep 19 15:10:01 +0430 عدم استقبال گوجه کاران کردستانی از فروش توافقی محصولات
سازمان تعاون روستایی کردستان، طبق وعده ای که در چند هفته گذشته به کشاورزان گوجه کار کردستانی داده بود اقدام به شروع خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان کرده است اما با عدم استقبال کشاورزان مواجه شده است.

]]>