فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 09:51:11 +0330fa حذف یارانه 200 هزار خانوار http://www.faratab.com/news/10419/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-200-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1 Sun, 22 Sep 19 17:00:01 +0330 حذف یارانه 200 هزار خانوار

]]>
فعلاً نمی توانیم همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم http://www.faratab.com/news/10056/%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 20:10:01 +0430 فعلاً نمی توانیم همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم

]]>