فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:47:44 +0330fa صرافی سپهر بانک صادرات ایران برای خرید ارز صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد http://www.faratab.com/news/10049/-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 04 Sep 19 17:30:01 +0430  صرافی سپهر بانک صادرات ایران برای خرید ارز صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد
شرکت صرافی سپهر بانک صادرات ایران برای خریداری ارز صادرکنندگان بدون محدودیت اعلام آمادگی کرد.

]]>