فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 27 Oct 20 23:51:44 +0330fa امسال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم http://www.faratab.com/news/10048/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 16:50:02 +0430 امسال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای سال جاری را منتفی دانست و گفت: افزایش قیمت بنزین برای سال جاری در مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد اما چنانچه دولت به دنبال افزایش قیمت سوخت است باید در قالب لایحه ب

]]>