فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 04:49:38 +0330fa مردم برای خرید خانه به مناطق جنوبی تهران روی آوردند http://www.faratab.com/news/9988/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 02 Sep 19 13:30:02 +0430 مردم برای خرید خانه به مناطق جنوبی تهران روی آوردند
همزمان با آغاز دوره رکود مسکن، تقاضای خرید خانه از مناطق شمالی شهر تهران به مناطق جنوبی تهران منتقل شده است.

]]>