فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:43:16 +0330fa گلاره ناظمی، از فوتبال در کف خیابان تا حضور در فینال مردان در فوتسال! http://www.faratab.com/news/9986/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%21 Mon, 02 Sep 19 11:45:50 +0430 گلاره ناظمی، از فوتبال در کف خیابان تا حضور در فینال مردان در فوتسال!
درخشش قابل توجه گلاره ناظمی باعث شد تا او به عنوان یکی از داوران فینال فوتسال جام باشگاههای جهان انتخاب شود اما گلاره ناظمی چگونه توانسته است این مسیر پرموفقیت را طی کند؟

]]>