فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 20:29:39 +0330fa ایران برای گردشگران قطری ویزا فرودگاهی صادر میکند http://www.faratab.com/news/9970/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 01 Sep 19 21:30:01 +0430 ایران برای  گردشگران قطری ویزا فرودگاهی صادر میکند
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از این پس به شهروندان قطری ویزای فرودگاهی می دهد.

]]>