فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:17:42 +0330fa بوکو حرام: تحصیلات غربی حرام است http://www.faratab.com/news/1021/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 19 Apr 16 04:45:02 +0430 بوکو حرام: تحصیلات غربی حرام است
چطور بقایای فرقه‌ای اسلام‌گرا به ارتشی بی‌رحم تبدیل شد که اکنون دولت نیجریه از پس آن برنمی‌آید؟

]]>