فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 11:19:12 +0330fa دست استان‌ها در بودجه 99 بازتر از قبل است! http://www.faratab.com/news/9960/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-99-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 01 Sep 19 18:20:01 +0430 دست استان‌ها در بودجه 99 بازتر از قبل است!
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بودجه ریزی سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختاری بودجه در حال انجام است گفت: بودجه ریزی ما از دستگاه محور، به سمت برنامه محور طراحی شده که بر این اساس دستگاه‌ها به سیاست گذار و مجری تقسیم شدند.

]]>