فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:32:29 +0330fa در آینده نزدیک شعبه بانک پاسارگاد در هند افتتاح می شود http://www.faratab.com/news/9959/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 01 Sep 19 17:50:01 +0430 در آینده نزدیک شعبه بانک پاسارگاد در هند افتتاح می شود
سفیر ایران در هند اعلام کرد که ایران یک شعبه از بانک پاسارگاد خود را طی دو تا سه ماه آینده در هند باز می کند تا تجارت بین دو کشور تقویت شود.

]]>