فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 21:20:33 +0330fa حربه جدید داعشی‌ها: حمله با گاوهای بمب گذاری شده! http://www.faratab.com/news/9955/%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%3A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%21 Sun, 01 Sep 19 14:40:01 +0430 حربه جدید داعشی‌ها: حمله با گاوهای بمب گذاری شده!
حمله مجدد داعش برای چندمین بار در یک ماه به اطراف جلولا

]]>