فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 04:43:39 +0330fa اعلام آمادگی بانک بین المللی ترمیم و توسعه برای همکاری مالی با اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/9954/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 01 Sep 19 16:10:02 +0430 اعلام آمادگی بانک بین المللی ترمیم و توسعه برای همکاری مالی با اقلیم کردستان عراق
پشتیبانی بانک بین المللی از کارنامه و خطوط کلی برنامه حکومت اقلیم کردستان (عراق) و اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان این نهاد در اقلیم جهت همکاری در زمینه اصلاحات مالی

]]>