فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:01:51 +0330fa معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی علوم پزشکی ایران در سلیمانیه http://www.faratab.com/news/9949/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87- Sun, 01 Sep 19 15:40:01 +0430 معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی علوم پزشکی ایران در سلیمانیه
نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق گشایش یافت.

]]>