فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 05:58:23 +0330fa امید به حل اختلاف اقتصادی چین و آمریکا باعث سبز ماندن شاخص معاملات در بازارهای جهانی شد http://www.faratab.com/news/9927/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sat, 31 Aug 19 17:20:01 +0430 امید به حل اختلاف اقتصادی چین و آمریکا باعث سبز ماندن شاخص معاملات در بازارهای جهانی شد
معاملات هفتگی بازارهای جهانی در حالی پایان یافت، که شاخص کل در اکثر کشورهای قدرتمند اقتصادی سبزپوش ماند.

]]>