فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:49:01 +0330fa بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته و دولت بدهکارتر شده http://www.faratab.com/news/9915/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Sat, 31 Aug 19 12:30:01 +0430 بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته و دولت بدهکارتر شده
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

]]>