فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:57:38 +0330fa آزادی دختربچه‌ای کُرد ایزدی که نیمی از عمرش اسیر داعش بود http://www.faratab.com/news/9898/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 30 Aug 19 14:10:02 +0430 آزادی دختربچه‌ای کُرد ایزدی که نیمی از عمرش اسیر داعش بود
یک کودک کرد ایزدی پس از پنج سال اسارت بدست داعش به آغوش خانواده بازگشت

]]>