فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 19:20:27 +0330fa فعلا برنامه ای برای سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین نداریم http://www.faratab.com/news/9891/%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 29 Aug 19 12:40:01 +0430 فعلا برنامه ای برای سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین نداریم
وزیر نفت گفت: درباره سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی کردن قیمت این فرآورده تصمیمی اتخاذ نشده و به ما ابلاغ نشده است.

]]>