فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 10:40:13 +0330fa سایپا درباره پراید 5 میلیونی پاسخی نداد http://www.faratab.com/news/9890/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 29 Aug 19 12:10:01 +0430 سایپا درباره پراید 5 میلیونی پاسخی نداد
در حالی که یک کارشناس صنعت خودرو مدعی قیمت ۵ میلیون تومانی برای پراید شده است، سایپا در این زمینه سکوت کرده است. در این شرایط قیمت واقعی پراید نامعلوم است.

]]>