فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 10:48:37 +0330fa نانو ذرات سوزن تتو به غدد لنفاوی آسیب می رساند http://www.faratab.com/news/9880/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 29 Aug 19 09:20:02 +0430 نانو ذرات سوزن تتو به غدد لنفاوی آسیب می رساند
مطالعات اخیر محققان آلمانی نشان می‌دهد، رنگدانه‌های جوهر تتو منجر به فرسایش سوزن تتو شده و این نانوذرات فلزی به همراه رنگدانه‌ها به سایر نقاط بدن سفر کرده و در غدد لنفاوی تجمع می‌یابند.

]]>