فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 23:17:24 +0330fa کُردهای سوریه از کدام مناطق مرزی عقب نشینی می‌کنند؟ http://www.faratab.com/news/9866/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 28 Aug 19 14:26:15 +0430 کُردهای سوریه از کدام مناطق مرزی عقب نشینی می‌کنند؟
گزارش فراتاب از فرمول عملیاتی آمریکایی-کُردی که نهایتاً در مناطق مرزی شمال سوریه روی داده است.

]]>